In roerige tijden klaar voor morgen

Door Sander Gorissen op 12 juli 2021

Op woensdag 7 juli 2021 stond de zogenaamde bestuursrapportage op de agenda van de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. In deze rapportage, die een terugblik geeft op het eerste deel van 2021, is te lezen wat de stand van zaken is van de plannen van het college. De inbreng van de PvdA Kerkrade werd uitgesproken door raadslid Sander Gorissen en is hieronder terug te zien. Onder de video is ook de spreektekst opgenomen.

Spreektekst PvdA Kerkrade:

Voorzitter, de bestuursrapportage over 2021 geeft een voortgang weer per programma. Het is een tussentijdse blik op de uitvoering van de begroting en het beleid.

Veiligheid

De positieve resultaten die het college beschrijft waar het gaat om de aanvalsplannen in met name Bleijerheide, stemmen ons tot tevredenheid. Het is een goede start die uiteraard permanente aandacht behoeft, hetgeen het college ook onderschrijft. Juist problemen die ten grondslag liggen aan het aanvalsplan, zijn niet in een vloek en een zucht opgelost.

Waar het gaat om de aanpak van drugscriminaliteit heeft onze fractie herhaaldelijk aan de bel getrokken, met name gezien de ontwikkelingen in de omliggende regio.

Zoals u weet zijn wij voor een goed ingeregelde wietproef met een gereguleerde inkoop, maar tegen de voorwaarden die nu gehanteerd worden. Wij vrezen dat deze averechts werken in de grensregio met meer overlast tot gevolg. In de hoop dat wijsheid met de jaren komt, zijn wij dan ook blij dat de uitvoering van de wietproef momenteel voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

Het is tot slot goed om te lezen dat voor de gebiedsgerichte aanpak voor kwetsbare locatie een subsidie is aangevraagd bij het Rijk. We vernemen dan ook graag de voortgang hiervan.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs lezen we dat het college zorgen heeft. Waar het, bijvoorbeeld in verband met taalontwikkeling, van belang is dat zoveel mogelijk peuters deelnemen aan peuteropvang, werd nieuw beleid tegengewerkt door deels gesloten opvang in coronatijd met alle mogelijke gevolgen van dien. Het was sowieso al lastig om in de gaten te houden waar mensen hulp nodig hebben, dit heeft het niet makkelijker gemaakt. Het is goed om te lezen dat de GGD hard werkt om achterstanden in te halen. Ook gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden aan te pakken, zijn hard nodig. Niet iedereen is geschikt voor thuisscholing, hoe hard docenten en leerlingen ook hun best hebben gedaan.

Tot slot leggen we de nadruk op een proces dat binnen en buiten het raadhuis al enige tijd plaatsvindt: de terugkeer van volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade. We staan nu voor een belangrijke volgende stap en blijven ons samen met alle partners inzetten voor een succesvolle terugkeer.

Sport en cultuur

Met de ontwikkeling van Vie zet de gemeente Kerkrade een extreem waardevolle stap op weg naar een structureel gezondere en vitalere toekomst.

Maar ook hier hebben 2020 en 2021 erin gehakt. Op sportief, recreatief en cultureel gebied heeft het leven een groot deel van het jaar stilgestaan. En hoewel hier financieel gezien tegemoetkomingen zijn ingeregeld, zijn met name de sociale gevolgen voor de Kerkraadse burger groot. Een lange periode gold: geen wekelijkse repetities, geen trainingen, geen evenementen. Het is een tijd waarvan onze fractie hoopt dat deze na de zomer niet meer terugkeert.

Intussen moeten we alles op alles zetten om het inhoudelijke Vie-concept te blijven ontwikkelen: Kerkrade moet klaar zijn voor de toekomst.

Sociaal domein

Voorzitter, laat ik voor wat betreft het sociaal domein vooral aangeven dat onze fractie initiatieven als het team ”vroeg er op af” van harte ondersteunt. Voor alles geldt: hoe eerder we in beeld hebben wie hulp kan gebruiken, hoe beter.

Voor wat betreft jeugdzorg zijn de problemen in heel Nederland inmiddels bekend. De door het Rijk aangekondigde eenmalige investering in de jeugdzorg is daarbij eindelijk een goed begin. Naast de plannen en uitvoeringen van de gemeentelijke taskforce is dit een belangrijke stap op weg naar het realiseren van een structureel stabiele jeugdzorg.

In coronatijd verdient tot slot eenzaamheid ook aandacht. Alle energie die het college steekt in het bestrijden van eenzaamheid is uit sociaal oogpunt van groot belang. Nog meer dan voorheen ligt eenzaamheid op de loer door verminderd bezoek van onder andere familie en vrienden en door meer thuiswerken.

Volkshuisvesting

Voorzitter, tot slot nog enkele woorden over de woningmarkt. We hebben – in aanvulling op onze eerder in deze vergadering gemaakte opmerking – met genoegen gelezen over de inspanningen van de stadsregio inzake het sturen van de woningmarkt. We wachten de resultaten hiervan in het licht van de eerder gemaakte opmerking dan ook af en hopen daarmee middelen ter beschikking te krijgen om de leefbaarheid te vergroten en de Kerkraadse burger te helpen op de woningmarkt.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast heeft hij het initiatief genomen voor de podcast Mijn Streek (hier te vinden). Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van vier jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van

Meer over Sander Gorissen