Standpunten

Zoeken

Armoede en schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede.

Lees verder

Een duurzame stad

De PvdA Kerkrade vindt het belangrijk om verstandig met onze wereld om te gaan. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven door zelf zo duurzaam mogelijk in het leven te staan en burgers te stimuleren dit voorbeeld te volgen. Uitgangspunt voor onze gemeente moet zijn dat iedereen mee kan doen met een duurzamer leven.

Lees verder

Geen herindeling, maar samenwerking waar nodig

We mogen constateren dat het op sociaal gebied wel goed zit met onze bestuurskracht. Gezien de fysieke transitie waarin onze stad zich bevindt is ook op dat gebied voldoende doorzettingsvermogen aanwezig. Wij zijn er van overtuigd dat de negatieve spiraal van de afgelopen tientallen jaren is doorbroken en we kunnen weer met trots naar de toekomst kijken.

Lees verder

Golfbaan?

Een belangrijk onderwerp in de afgelopen jaren was de golfbaan die al dan niet rondom Rolduc aan zou worden gelegd. Wat vindt de PvdA Kerkrade hiervan?

Lees verder

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn bij uitstek beleidsterreinen die bijdragen aan het welzijn van burgers, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en een stimulerend woon- en werkklimaat. Wij hebben als lokale PvdA dan ook van harte meegewerkt aan de besluitvorming over het nieuwe Kerkraadse Cultuurcluster en steunen met alle kracht de verdere ontwikkeling van kunst en cultuur in de regio.

Lees verder

Onze wijken

De PvdA Kerkrade staat pal voor een leefbare wijk. De wijken in Kerkrade vormen de ruggengraat van onze stad.

Lees verder

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid in elke Kerkraadse wijk is een van onze grootste prioriteiten. We werken er al jaren hard aan en bezoeken elke wijk, onder andere via informatieavonden. Daaruit halen we veel informatie waarmee onze fractie aan het werk kan.

Lees verder

Vitaliteit en gezondheid

Vitale gezonde burgers vormen de ruggengraat van een vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende stad. We zijn goed op weg. De levensverwachting neemt toe, maar is relatief gezien nog veel te laag.

Lees verder

Werk en inkomen

Werk is de sleutel tot een gezonde en menswaardige toekomst. Wie werkt heeft inkomen en heeft minder kans in een isolement te geraken. Wij blijven investeren in een economisch klimaat in de regio en zijn voorstander van een experiment met een basisinkomen.

Lees verder

Wonen

Er moeten voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van zijn of haar besteedbaar inkomen. Een verhuurdersvergunning moet onderzocht worden om de nadelige gevolgen van eigenaren van particulier eigendom (met name huisjesmelkers) tegen te gaan.

Lees verder

Zorg en welzijn

Goede zorg en voor de gezondheid van inwoners is belangrijk voor het welbevinden en voor een verbonden samenleving. Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en niet door gebreken/beperkingen aan de zijlijn moet staan.

Lees verder