Onderwijs

Ieder kind verdient een eerlijke start. Ongelijkheid in de breedste zin moet zo snel en dus zo vroeg als mogelijk worden aangepakt. Gezondheid begint niet alleen thuis, maar ook op school. Wij ondersteunen Het Martin Buber als nieuwe middelbare school.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” en dat geldt ook in Kerkrade. Ieder kind verdient een eerlijke start. Ongelijkheid in de breedste zin moet zo snel en dus zo vroeg mogelijk worden aangepakt.

Onderwijs en opleiding vormen zeer belangrijke middelen om ieder individu op weg te helpen naar een gezond en gelukkig leven. We moeten veel meer jongeren helpen de middelbare school met diploma te verlaten en een vervolgopleiding te volgen.

Wij willen als landelijke PvdA een Nationaal Programma Parkstad Limburg, mede gefinancierd door het Rijk. Onderwijs is hier een extreem belangrijke schakel in.

Ook binnen VIE is onderwijs onmisbaar. Gezondheid begint niet alleen thuis, maar ook op school.

Wij kiezen in de komende periode ervoor onze preventieve aanpak vooral te richten op het jonge kind (voorschoolse opvang en basisschool) omdat we willen voorkomen dat er opnieuw een grote groep op achterstand komt te staan.

Wij ondersteunen Het Martin Buber als nieuwe middelbare school van harte en willen alles op alles zetten om dit te kunnen realiseren in Kerkrade. Dit is goed voor onze jongeren, maar ook voor de leefbaarheid van de gemeente.

Concreet willen wij de komende periode inzetten op

  • De kwaliteit van het onderwijspersoneel.
  • Kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.
  • Feedback, terugkoppeling dus van de leerkracht, ondersteuner of medeleerlingmoet grootschalig worden ingezet.
  • Instructies in kleine groepen. Er komt (nog) meer aandacht voor de individuele leerling.
  • De gezonde basisschool van de toekomst wordt minimaal ingevoerd in alle wijken die dit het hardst nodig hebben.
  • Elk kind verdient een eerlijke beoordeling en eerlijke kansen, ook voor wat betreft kansen op school.
  • Voeding, sport, muziek en cultuur moeten structureel aandacht krijgen in het onderwijs.